Skip to content

Danh mục: F5 Performance Management

Hệ thống bài giảng ACCA PM/F5 Performance Management giúp tự học hiệu quả

ACCA F5/PM Performance Management là môn học về Quản trị hoạt động. Hiểu nôm na là môn học về Kế toán quản trị cấp độ cơ bản. Trong đó, chúng ta sẽ học cách áp dụng các kỹ thuật kế toán quản trị, với các thông tin định lượng và định tính trong việc lập…

ACCA F5 LECTURES | Chủ đề “Limiting Factor Analysis” | Phân tích nhân tố giới hạn

Trong bài viết trước chúng ta đã đi tìm hiểu về kỹ thuật phân tích CVP giúp đưa ra kế hoạch về sản lượng cần thiết để hoà vốn và sản lượng để tối ưu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ chuyển sang kỹ thuật ra quyết định tiếp theo. Đó là: Limiting Factor…

[ACCA F5 Video Lectures] Chủ đề “ROI & RI” & “Transfer price”

Bài 6/7 của Series học ACCA F5 Performance Management – Chủ đề “Divisional Performance” & “Transfer pricing”: ROI là gì? RI là gì? Cách xây dựng “Transfer price” (Total Video: 8) “Divisional performance & Transfer pricing” tương ứng với Chương 17 trong sách BPP F5 Performance Management. Chương này liên quan đến các vấn đề như: đo lường…

ACCA F5/PM Lectures | Chủ đề “Throughput Accounting & Theory of constraints”

Bài 3/7 của Series hướng dẫn tự học ACCA F5 Performance Management: Theory of constraints là gì? Throughput accounting là gì? Chủ đề này tương ứng với Chương  2d trong sách của BPP. Trong bài viết này mình sẽ trả lời 4 câu hỏi: Vai trò của chủ đề này trong môn F5 Performance Management? Chủ đề…

ACCA F5/PM LECTURES: “VARIANCE ANALYSIS” – CHỦ ĐỀ ÁC MỘNG CỦA MỌI THÍ SINH

Theo báo cáo từ ACCA, “Variance Analysis” là chủ đề khó nhằn với hầu hết các thí sinh. Các thí sinh thường chỉ học thuộc công thức tính toán mà không thực sự hiểu ý nghĩa của các chênh lệch đối với công ty cũng như là cách xây dựng công thức tính chênh lệch.…

F5 LECTURES: CHỦ ĐỀ “RISK & UNCERTAINTY” (VIDEO UPDATED)

Bài 5/7 của Series hướng dẫn tự học ACCA F5 Notes – Performance Management.   (Tổng số video:  9) Nếu bạn thích đọc hơn thì bài viết này là dành cho bạn. Risk & Uncertainty (Rủi ro & Sự không chắc chắn) tương ứng với Chương 7 trong sách BPP F5 Performance Management. Trong chương trình ACCA ở cấp…