Skip to content

[CPA – BT Kế toán] Chủ đề “Hợp nhất BCTC” – Phần 3

Chủ đề “Bài tập Hợp nhất Báo cáo tài chính” -Phần 3: Hợp nhất giao dịch bán tài sản cố định nội bộ

Ở các bài trước chúng ta đã xem xét cách xử lý Dạng bài Loại trừ các giao dịch nội bộ – Trường hợp bán hàng hóa nội bộ. Trong bài này, chúng ta sẽ xem xét Dạng bài hợp nhất giao dịch bán tài sản cố định nội bộ.

Dạng bài này được chia làm 2 trường hợp:

 • Mẹ bán hàng cho con
 • Con bán hàng cho mẹ

Phần 1. Hợp nhất giao dịch bán tài sản cố định nội bộ – Mẹ bán cho con

1. Nguyên tắc chung

Báo cáo hợp nhất luôn  áp dụng nguyên tắc “Group entity”. Hiểu nôm na là coi Mẹ – Con là một chủ thể. Các giao dịch phát sinh phải được xem xét trên góc độ của chủ thể này. Xét từ góc độ tập đoàn, có 3 vấn đề cần điều chỉnh:

 • BCTC của Công ty mẹ đang ghi nhận thu nhập khác/chi phí khác… từ giao dịch thanh lý tài sản. Nhưng xét trên góc độ tập đoàn, giao dịch này không tồn tại. Do vậy cần được ghi giảm các khoản thu nhập, chi phí này
 • Trường hợp tài sản cố định được bán có lãi thì chi phí khấu hao đang được ghi nhận trong Báo cáo tài chính riêng của bên mua tài sản cố định sẽ cao hơn chi phí khấu hao xét trên phương diện của cả tập đoàn. Do đó trong BCTC hợp nhất kế toán phải điều chỉnh giảm chi phí khấu hao và hao mòn lũy kế do ảnh hưởng của giao dịch bán tài sản cố định trong nội bộ tập đoàn.
 • Khi loại trừ lãi chưa thực hiện trong giao dịch bán tài sản cố định trong nội bộ tập đoàn thì GTGS của tài sản cố định trong BCTC hợp nhất sẽ nhỏ hơn cơ sở tính thuế của nó. Nên kế toán phải phản ánh Tài sản thuế thu nhập hoãn lại tương ứng với số lãi chưa thực hiện bị loại trừ khỏi giá trị TSCĐ. Trong BCKQHĐKD, khoản mục chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại cũng phải được ghi giảm số tiền tương ứng với thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc loại trừ lãi chưa thực hiện của tập đoàn. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ giao dịch bán tài sản cố định giữa các đơn vị trong nội bộ tập đoàn sẽ được hoàn nhập dần hàng kỳ khi kế toán điều chỉnh giảm chi phí khấu hao của tập đoàn.

Lưu ý: Sau khi đã lập các bút toán điều chỉnh cho BCTC hợp nhất của năm đầu tiên, công ty sẽ phải tiếp tục ghi nhận lại các bút toán này khi lập BCTC hợp nhất của năm tiếp theo. Tuy nhiên, các điều chỉnh vào Doanh thu/Chi phí ở năm trước thì sang năm sau sẽ được điều chỉnh vào LNSTCPP.

Khi làm dạng bài này, cách dễ nhất là:

“Xác định các bút toán mà các công ty cần ghi nhận trên BCTC riêng. Sau đó chúng ta điều chỉnh đảo lại các bút toán này theo hướng dẫn bên trên.”

2. Ví dụ minh hoạ (Câu 3.2 – Đề thi Năm 2016 – Đề Lẻ)

(1) Ghi nhận lại các Bút toán điều chỉnh đã ghi nhận khi lập BCTC hợp nhất năm 2014:

NV1. Điều chỉnh Write-off giao dịch thanh lý tài sản: DR LNSTCPP / CR Nguyên giá TSCĐHH: 20 triệu

NV2. Điều chỉnh chi phí khấu hao: DR HMLK / CR LNSTCPP: (120 triệu – 100 triệu) * 10%/2 = 1 triệu

NV3. Ghi nhận Tài sản thuế TNDNHL: DR Tài sản thuế TNDNHL / CR LNSTCPP: (114 triệu – 95 triệu) * 20% = 3.8 triệu

(2) Ghi nhận Bút toán điều chỉnh cho BCTC hợp nhất năm 2015:

NV1. Điều chỉnh chi phí khấu hao: DR HMLK / CR Chi phí bán hàng: (120 triệu – 100 triệu) * 10% = 2 triệu

NV2. Điều chỉnh giá trị Tài sản thuế TNDNHL đã ghi nhận: DR Chi phí thuế TNDNHL / CR Tài sản thuế TNDNHL: 3.8 triệu – 17 triệu * 20% = 0.4 triệu hoặc 3.8 triệu /9.5 năm = 0.4 triệu

Cơ sở tính thuế: 120 triệu – 120 triệu * 10% * 1.5 = 102 triệu

Cơ sở kế toán: 100 triệu – 100 triệu * 10% * 1.5 = 85 triệu

Chênh lệch tạm thời: 17 triệu

2. Hợp nhất giao dịch bán tài sản cố định nội bộ – Con bán cho mẹ

Nguyên tắc chung

Tương tự như trường hợp mẹ bán cho con. Xét từ góc độ tập đoàn, có 3 vấn đề cần điều chỉnh:

 • BCTC của Công ty con đang ghi nhận thu nhập khác/chi phí khác… từ giao dịch thanh lý tài sản. Nhưng xét trên góc độ tập đoàn, giao dịch này không tồn tại. Nên cần phải write-off đi.
 • Công ty mẹ đang ghi nhận TSCĐ & trích khấu hao trên mức giá không phải giá gốc. Cần phải điều chỉnh về giá gốc khi lập BCTC hợp nhất.
 • Cơ sở tính thuế của TSCĐ trên BCTC của công ty mẹ được xác định theo giá mua từ công ty con. Nhưng xét trên tập đoàn, thì cơ sở kế toán của TSCĐ này sẽ được xác định theo giá gốc. Do vậy, phát sinh chênh lệch tạm thời & do đó cần ghi nhận Tài sản thuế TNHL khi lập BCTC hợp nhất.
 • Công ty mẹ không sở hữu 100% công ty con. Các cổ đông sở hữu còn lại được gọi là cổ đông thiểu số (NCI). Và  vì họ cũng sở hữu tài sản thuần của công ty con, nên trên Báo cáo hợp nhất cũng sẽ phải thể hiện riêng phần lợi ích thuộc về họ. Theo quy định thì NCI này sẽ được thể hiện riêng biệt thành 1 chỉ tiêu trên cả BCDKT và BCKQKD. Nên sau khi điều chỉnh kết quả kinh doanh của BCTC hợp nhất, chúng ta phải phân bổ cho NCI theo tỷ lệ sở hữu.

Lưu ý: Sau khi đã lập các bút toán điều chỉnh cho BCTC hợp nhất của năm đầu tiên, công ty sẽ phải tiếp tục ghi nhận lại các bút toán này khi lập BCTC hợp nhất của năm tiếp theo. Tuy nhiên, các điều chỉnh vào Doanh thu/Chi phí ở năm trước thì sang năm sau sẽ được điều chỉnh vào LNSTCPP.

Khi làm dạng bài này, cách dễ nhất là:

“Xác định các bút toán mà các công ty cần ghi nhận trên BCTC riêng. Sau đó chúng ta điều chỉnh đảo lại các bút toán này theo hướng dẫn bên trên”.

Ví dụ minh hoạ (Câu 3.3 – Đề thi Năm 2016 – Đề Lẻ)

NV1. Điều chỉnh Write-off giao dịch bán hàng hoá:

DR Doanh thu: 60 triệu

CR Giá vốn hàng bán: 40 triệu

CR Nguyên giá TSCĐHH: 20 triệu

NV2. Điều chỉnh chi phí khấu hao theo gía gốc:

DR HMLK / CR Chi phí quản lý: (60tr – 40tr) * 10%/2 = 1 triệu

NV3. Ghi nhận Tài sản thuế TNDNHL:

DR Tài sản thuế TNDNHL / CR Chi phí thuế TNDNHL: (57triệu – 38 triệu) * 20% = 3.8triệu

Cơ sở tính thuế của tài sản (BCTC riêng của công ty mẹ): 60tr – 60tr*10%/2 = 57tr

Cơ sở kế toán của tài sản (BCTC hợp nhất): 40tr – 40tr* 10%/2 = 38 triệu

NV4. Tập hợp ảnh hưởng của điều chỉnh lên kết quả kinh doanh trên BCTC Hợp nhất

DR LNSTCPP (BS) / CR Lợi nhuận trước thuế TNDN (PL): 15.2 triệu

Vì công ty mẹ sở hữu 100% công ty con nên chúng ta không cần phải điều chỉnh lợi ích của cổ đông thiểu số (NCI).

Lưu ý

Trường hợp khi tài sản hết thời gian khấu hao nhưng vẫn được sử dụng: Do toàn bộ lãi chưa thực hiện đã được chuyển vào lợi nhuận qua chi phí khấu hao hàng năm. Nên khi tài sản hết khấu hao, ta chỉ cần điều chỉnh bù trừ 2 tài khoản HMLK và Nguyên giá TSCD.

Published inKế toán

20 Comments

 1. Dinh Dinh

  Hi ad, cho mình hỏi 2 câu này về phần BCTC hợp nhất nhé: 1. Tại sao không có bút toán xoá số dư công nợ trong nội bộ tập đoàn ở các bút toán điều chỉnh? 2. Trường hợp có các giao dịch bán hàng ,bán TSCĐ nội bộ nhưng giá bán lại nhỏ hơn giá gốc/giá trị còn lại của tài sản thì sẽ phát sinh thuế TNDN hoãn lại phải trả ? Thanks ad!

  • Admin Admin

   Hi bạn, bạn xem câu trả lời dưới đây nhé:

   1. Tình huống đề bài thường giả sử là 2 bên đều đã thanh toán nên sẽ không cần bút toán điều chỉnh công nợ nội bộ. Chắc vì bút toán này quá dễ. Hoặc nếu đề bài không có thì mình làm bài cũng nên giả sử như vậy cho đỡ mất công.

   2. Thuế thu nhập hoãn lại sẽ phát sinh khi giá trị ghi sổ của tài sản khác với giá trị tính thuế. Trong trường hợp bán hàng hoá, hoặc tài sản cố định nội bộ: giá trị ghi sổ của tài sản sẽ được xác định theo giá gốc ban đầu. Còn giá trị tính thuế thì lại xác định theo giá mua bán nội bộ giữa 2 bên. Do vậy mà phát sinh chênh lệch thuế thu nhập hoãn lại. Trường hợp, giá trị tính thuế > giá trị ghi sổ: phát sinh tài sản thuế thu nhập hoãn lại. Còn khi giá trị tính thuế < giá trị ghi sổ: phát sinh thuế thu nhập hoãn lại phải trả.Thân.

   • Duyen Duyen

    Ad ơi, cho mình hỏi xíu, nếu đứng góc độ chi phí thì Ad thấy logic mình đúng không ạ:
    – Chi phí khấu hao thuế (theo giá mua nội bộ) cao hơn chi phí khấu hao kế toán (tính theo giá gốc tài sản) nên lợi nhuận thuế thấp hơn lợi nhuận kế toán => phải trả 1 khoản thuế trong tương lai => phát sinh thuế hoãn lại phải trả.
    Vậy thì nó lại ngược với phân tích của Ad là sẽ phát sinh tài sản thuế hoãn lại.
    Mong Ad xem giúp ạ.

    Cảm ơn Ad

 2. Dinh Dinh

  Thanks ad!

 3. Huong Huong

  Ad ơi
  mình xin phép hỏi chút:
  ở nghiệp vụ 3 của trường hợp con bán TSCĐ cho mẹ ghi nhận tài sản thuế TNDN hoãn lại : Nợ Tài sản thuế TNDN hoãn lại/ Có CP thuế TNDN hoãn lại chứ ko phải là Có LNST chưa phân phối như trường hợp mẹ bán TSCĐ cho con à (Nợ tài sản thuế TNDN hoãn lại/Có CP thuế TNDN hoãn lại: 3.8tr)

  • Admin Admin

   Hi Hương

   Có 2 vấn đề cần lưu ý:

   (1) Bản chất của việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ hợp nhất là do chênh lệch giữa cơ sở kế toán của khoản mục (số liệu trên báo cáo hợp nhất) và cơ sở thuế của khoản mục (số liệu trên báo cáo tài chính riêng từng công ty). Việc phải ghi nhận là tài sản hay nợ phải trả sẽ tuỳ thuộc vào bản chất chênh lệch. Bạn có thể tham khảo bài https://tuonthi.com/thue-thu-nhap-hoan-lai-la-gi/

   (2) Trong ví dụ Ad nêu khi Mẹ bán cho con: Yêu cầu đề bài cần ghi bút toán điều chỉnh cho năm 2015 trong khi giao dịch diễn ra từ 2014.NHư vậy tại năm 2014 đã ghi nhận Nợ Tài sản TTNHL / Có Chi phí TTNHL. Do đó khi sang năm 2015 phải ghi nhận lại bút toán năm 2014 thì chúng ta ghi: Nợ Tài sản TTNHL / Có TK LNCPP vì sang năm 2015 thì tài khoản chi phí năm 2014 đâu còn số dư nữa đâu mà chỉnh đúng không?

   Còn ví dụ khi Con bán cho Mẹ: Yêu cầu đề bài ghi bút toán điều chỉnh cho năm 2015 là năm diễn ra giao dịch: Như vậy chỉ cần ghi nhận bút toán Nợ Tài sản TTNHL / Có Chi phí TTNHL

   Bạn có thể tham khảo các bài lý thuyết hướng dẫn cách hợp nhất báo cáo tài chính của Ad nhé:
   Phần 1. https://tuonthi.com/hop-nhat-kinh-doanh/
   Phần 2. https://tuonthi.com/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat/

   Admin

 4. Hường Hường

  Mình hiểu rồi. Tks Ad nhìu!

 5. Đào Châu Minh Khang Đào Châu Minh Khang

  Hi ad.
  Cho mình hỏi là ở vd ad sửa 3.2 đề lẻ 2016, năm 2015, vẫn có chênh lệch giữa cơ sở tính thuế trên BCTC của công ty con và cơ sở kế toán của tập đoàn đối với TSCĐ này (lần lượt là 112 và 85), nhưng không thấy tính thuế TS thuế TNHL cho năm này, chỉ phân bổ phần tính cho năm 2014.
  Mình chưa hiểu đoạn này lắm, nhờ add giải thích thêm giúp mình nhé

  • Admin Admin

   Hi Khang, bản chất của thuế thu nhập hoãn lại giống như khoản trích trước vậy đó. Cuối năm lập. Sau đó cuối năm sau lại tính ra số cần trích lập. Lấy số cuối năm nay – số đã ghi nhận năm trước để tính ra số cần điều chỉnh trong kỳ. Trong ví dụ này: Năm 2015: Tài sản thuế TNHL là 3.8 triệu nhưng cuối Năm 2016 thì chỉ còn là 3.4 triệu. Do đó cần điều chỉnh giảm tài sản thuế TNHL đã ghi nhận năm trước đi 0.4 tr. Phần phân bổ phần tính cho năm 2014 của Ad chính là để điều chỉnh giảm đi 0.4tr. Hoặc có thể tính cách khác là tính ra số cần ghi nhận năm 2016 – số đã ghi nhận 2015. Anyway, Ad đã giải thích rõ phần tính toán vào bài rồi. Bạn xem nhé.

 6. Đào Châu Minh Khang Đào Châu Minh Khang

  Mình hiểu rồi, cảm ơn ad nhiều nhé

 7. Thu Trang Thu Trang

  Cho mình hỏi chút DR và CR nghĩa là gì vậy bạn

  • Admin Admin

   DR = Debit (Ghi nợ) và CR = Credit (Ghi có) bạn ah.

   • Thu Trang Thu Trang

    Cảm ơn bạn nhiều nhé

 8. Thu Trang Thu Trang

  Chào Ad. Bạn có ví dụ nào về cách làm ” Thuyết minh tài sản cố định hợp nhất ” không cho mình xin với . Mình hỏi về phần điều chỉnh sau kiểm toán ý ạ. Mình cảm ơn bạn nhiều

 9. Van Van

  hi Ad, mình thắc mắc tại sao luôn phải thực hiện lại các bút toán đã điều chỉnh từ kỳ trước nhỉ. Vì việc điều chỉnh đã được tổng hợp ảnh hường và ghi nhận vào Lợi nhuận ST chưa phân phối trên B/S và phản ánh lũy kế rồi mà

  • Admin Admin

   Hi Vân, bút toán điều chỉnh hợp nhất chúng ta chỉ thực hiện trên Báo cáo tài chính hợp nhất, chứ không hề điều chỉnh gì vào Báo cáo tài chính riêng của các công ty.

   Trong khi sang năm sau: chúng ta lại sử dụng các BCTC riêng của các công ty để cộng gộp vào => lên số hợp nhất. Như vậy, nếu không thực hiện ghi nhận lại các bút toán năm trước thì số liệu BCTC hợp nhất của chúng ta se chưa được bao gồm điều chỉnh năm trước.

 10. Hải Hải

  Bạn cho mình hỏi là tại vdu: cty mẹ bán TSCĐ cho công ty con thì năm 2014 là năm đầu tiên:
  Sẽ hạch toán là
  Nợ Thu nhập khac/ Có Nguyên giá TSCĐ : 20tr
  Nợ HMLK / Có Giá vốn hàng bán : 1 tr
  thì sao bạn lại chuyển thẳng nó sang LNST CPP từ năm đầu tiên vậy ? mình nghĩ là năm N +1 mới chuyển chứ. cảm ơn bạn.

  • Hai Hai

   Bạn có thể cho 1 vdu về bán hàng còn bán cho mẹ được không. cảm ơn group/

   • Meobeo Meobeo

    Hi bạn, Ad đang làm Video cho nội dung này rồi. Trong Video Ad sẽ bổ sung đầy đủ ví dụ cho cả 2 chiều giao dịch. Bạn đợi nhé.

  • Meobeo Meobeo

   Bạn ơi bạn đang comment cho nội dung của bài viết nào vậy ah? Ad tìm trong bài viết này mà không thấy điểm bạn nói. Bạn comment đúng bài để Ad kiểm tra cho dễ nha.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.