Skip to content

[CPA – LT Kế toán] Chủ đề “Báo cáo tài chính hợp nhất” – Phần 1

Bài 13 của Series hướng dẫn học Lý thuyết Kế toán – Chứng chỉ CPA: Chủ đề “Hợp nhất BCTC” – Phần 1 – Hợp nhất kinh doanh là gì? 5 bước kế toán giao dịch hợp nhất kinh doanh?

Chủ đề về BCTC hợp nhất không quá phổ biến với phần lý thuyết Đề thi CPA môn Kế toán. Tuy nhiên lại thường xuyên xuất hiện trong phần bài tập của đề thi. Trong khi nhiều bạn lại không “quen thuộc” với chủ đề này. Chính vì vậy nên Ad quyết định viết bài hướng dẫn chi tiết. Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn đơn giản hoá vấn đề. Và có cái nhìn rõ ràng hơn về chủ đề này.

Trong bài viết đầu tiên của chủ đề “BCTC Hợp nhất”, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu 2 nội dung:

 • Giao dịch Hợp nhất kinh doanh là gì?
 • 5 bước “kế toán” các giao dịch hợp nhất kinh doanh? 

Phần 1. Các vấn đề chung về Hợp nhất kinh doanh

1. Tổng quan về Hợp nhất kinh doanh

(1) Hợp nhất kinh doanh là gì?

Giả sử có 2 công ty A & B. Và phát sinh 1 trong các loại giao dịch sau:

 • A mua cổ phần của B;
 • A mua tất cả tài sản thuần & gánh chịu các khoản nợ của B;
 • A mua một số tài sản thuần của B để cùng hình thành nên một hoặc nhiều HĐKD

Khi đó chúng ta nói rằng A và B có giao dịch hợp nhất kinh doanh với nhau.

Như vậy: “Hợp nhất kinh doanh là việc kết hợp các doanh nghiệp riêng biệt hoặc các hoạt động kinh doanh riêng biệt thành một đơn vị báo cáo”.

(2) Các hình thức thanh toán trong hợp nhất?

Bên mua phát hành công cụ vốn hoặc thanh toán bằng tiền, các khoản tương đương tiền hoặc chuyển giao tài sản khác hoặc kết hợp các hình thức trên.

(3) Kết quả của việc hợp nhất?

Kết quả của phần lớn các trường hợp hợp nhất kinh doanh là bên mua nắm được quyền kiểm soát một hoặc nhiều hoạt động kinh doanh khác (bên bị mua).

Quyền kiểm soát

Một doanh nghiệp tham gia hợp nhất sẽ được coi là nắm được quyền kiểm soát của doanh nghiệp tham gia hợp nhất khác khi:

– Doanh nghiệp đó nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết của doanh nghiệp khác đó trừ khi quyền sở hữu đó không gắn liền quyền kiểm soát.

– Không nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết nhưng vẫn có quyền kiểm soát khi:

 • Quyền lớn hơn 50% quyền biểu quyết của doanh nghiệp kia nhờ có một thoả thuận với các nhà đầu tư khác;
 • Quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp khác theo một qui chế hay một thoả thuận;
 • Quyền bổ nhiệm, bãi miễn đa số thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp khác; hoặc
 • Quyền bỏ phiếu quyết định trong các cuộc họp Hội đồng quản trị của doanh nghiệp khác.

Phần 2. 5 bước kế toán giao dịch hợp nhất kinh doanh

1. Phương pháp kế toán giao dịch hợp nhất kinh doanh

Mọi trường hợp hợp nhất kinh doanh đều phải được kế toán theo phương pháp mua.

Phương pháp mua xem xét việc hợp nhất kinh doanh trên quan điểm là bên mua sẽ thôn tính bên bị mua. Bên mua mua tài sản thuần và ghi nhận các tài sản đã mua, các khoản nợ phải trả và nợ tiềm tàng phải gánh chịu. Bao gồm cả những tài sản, nợ phải trả và nợ tiềm tàng mà bên bị mua chưa ghi nhận trước đó.

2. 5 bước kế toán giao dịch hợp nhất kinh doanh

hợp nhất kinh doanh là gì (tuonthi.com)

Sau đây chúng ta sẽ xem xét cụ thể từng Bước này qua ví dụ sau:

Ví Dụ

– A mua 40% cổ phần của B vào ngày 01/01/20X0 bằng cách phát hành cho cổ đông của B 10.000 cổ phiếu. Mệnh giá 10.000/cổ phiếu & giá trị thị trường là 27.000/cổ phiếu.

– A dùng 1 TSCĐ HH để trao đổi cho cổ đông của B. Nguyên giá: 300 triệu giá trị hao mòn lũy kế: 20 triệu. Giá trị hợp lý chưa có thuế: 300 triệu; thuế suất thuế GTGT 10%.

-Các chi phí phát sinh về thuê định giá và kiểm toán liên quan đến việc mua tài sản và nợ phải trả mà A phải chi bằng TGNH là 40 triệu. Chi phí phát hành cổ phiếu của A chi bằng TGNH là 25 triệu.

– Ngày 01/01/20X1: A mua thêm 40% cổ phần của B với giá 750 triệu, thanh toán bằng TGNH và đạt được quyền kiểm soát. Trước khi đạt được quyền kiểm soát, A không có ảnh hưởng đáng kể đối với B. Giá thị trường cổ phiếu của công ty B mà A đã mua vào 1/1/X0 được đánh giá lại là 700 triệu vào 1/1/X1.

-Tại ngày 01/01/20X1: giá trị hợp lý tài sản thuần của B là 1.000 triệu. Tài sản thuần theo giá ghi sổ là 800 triệu. Trong đó vốn cổ phần là 200 triệu & LNSTCPP là 600 triệu. Chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và giá trị hợp lý là do bất động sản đầu tư có GTHL là 500 triệu & GTGS là 300 triệu.

Yêu cầu: xác định các thông tin liên quan đến giao dịch hợp nhất kinh doanh?

Bước 1 – Xác định bên mua

Kiến thức liên quan:

Bên mua là một doanh nghiệp tham gia hợp nhất nắm quyền kiểm soát các doanh nghiệp hoặc các hoạt động kinh doanh tham gia hợp nhất khác.

Trường hợp đặc biệt nhận diện bên mua:

 • Doanh nghiệp có giá trị hợp lý lớn hơn nhiều các doanh nghiệp khác cùng tham gia giao dịch hợp nhất;
 • Hợp nhất kinh doanh được thực hiện bằng việc trao đổi các công cụ vốn thông thường có quyền biểu quyết để đổi lấy tiền hoặc các tài sản khác thì doanh nghiệp bỏ tiền hoặc tài sản khác ra thường được coi là bên mua;
 • Ban lãnh đạo của doanh nghiệp có quyền chi phối việc bổ nhiệm các thành viên ban lãnh đạo của doanh nghiệp hình thành từ hợp nhất kinh doanh;

Áp dụng vào tình huống:

Tại ngày 1/1/20X0: A là bên bỏ cổ phiếu, tiền & tài sản ra để trao đổi với B. A là bên mua trong giao dịch hợp nhất kinh doanh.

Tại ngày 1/1/20X1: A là bên nắm quyền kiểm soát B. A là bên mua trong giao dịch hợp nhất kinh doanh.

Bước 2 – Xác định “Giá phí hợp nhất kinh doanh”

Kiến thức liên quan:

(1) Giá phí hợp nhất kinh doanh bao gồm những gì?

Hiểu đơn giản thì giá phí hợp nhất kinh doanh chính là cái gía mà bên mua phải bỏ ra khi mua hàng nhé. Bên mua sẽ xác định giá phí hợp nhất kinh doanh bao gồm giá trị hợp lý tại ngày diễn ra trao đổi của:

 • Các tài sản đem trao đổi,
 • Các khoản nợ phải trả đã phát sinh hoặc đã thừa nhận.
 • Các công cụ vốn do bên mua phát hành để đổi lấy quyền kiểm soát bên bị mua,
 • Các chi phí liên quan trực tiếp đến việc hợp nhất kinh doanh: chi phí trả cho KTV, tư vấn pháp lý, thẩm định viên về giá và các nhà tư vấn khác về thực hiện hợp nhất kinh doanh

(2) Không bao gồm những gì?

 • Các khoản lỗ hoặc chi phí khác sẽ phát sinh trong tương lai do hợp nhất kinh doanh. Do không được coi là khoản nợ đã phát sinh hoặc đã được bên mua thừa nhận để đổi lấy quyền kiểm soát đối với bên bị mua;
 • Các chi phí quản lý chung & các chi phí khác không liên quan trực tiếp đến một giao dịch hợp nhất kinh doanh cụ thể;
 • Chi phí thoả thuận và phát hành các khoản nợ tài chính;
 • Chi phí phát hành công cụ vốn;

(3) Phân biệt “Ngày mua” & “Ngày trao đổi”?

 • Ngày mua: là ngày mà bên mua đạt được quyền kiểm soát thực tế đối với bên bị mua.
 • Ngày trao đổi: Là ngày mua khi việc hợp nhất kinh doanh được thực hiện trong một giao dịch đơn lẻ. Khi việc hợp nhất kinh doanh liên quan đến nhiều giao dịch, ngày trao đổi là ngày mỗi khoản đầu tư đơn lẻ đó được ghi nhận trong báo cáo tài chính của bên mua.

Áp dụng vào tình huống:

(1) Xác định ngày mua & ngày trao đổi

Việc hợp nhất kinh doanh giữa A & B đạt được qua 2 giai đoạn. Do vậy:

 • Ngày trao đổi: ngày 1/1/20X0 & 1/1/20X1 (ngày diễn ra từng giao dịch đơn lẻ)
 • Ngày mua: ngày 1/1/20X1 (ngày A đạt được quyền kiểm soát B)

(2) Xác định giá phí hợp nhất kinh doanh

Tại ngày 1/1/20X0: 

Giá phí hợp nhất kinh doanh bao gồm:

 • Giá thị trường của cổ phiếu phát hành: 27.000 * 10.000 = 270 triệu
 • Trị giá TSCĐ dùng để thanh toán: 330 triệu
 • Chi phí khác: 40 triệu (Chi phí phát hành cổ phiếu của A không được tính vào)

Tổng giá phí hợp nhất kinh doanh: 640 triệu

Tại ngày 1/1/20X1:

Giá trị hợp lý của 40% cổ phần của B tại ngày 1/1/20X1: 750 triệu

Giá hợp lý của khoản đầu tư ban đầu tại 1/1/20X1: 700 triệu

Tổng giá phí hợp nhất kinh doanh: 1.450 triệu

Bước 3 – Xác định giá trị hợp lý của tài sản thuần ghi nhận

Kiến thức cần biết :

“Giá trị hợp lý của tài sản thuần ghi nhận” hiểu nôm na là giá trị thị trường của hàng hoá được bên bán cung cấp bạn nhé. Bên mua sẽ ghi nhận riêng rẽ các tài sản & nợ phải trả có thể xác định của bên bị mua chỉ khi thoả mãn các tiêu chuẩn sau tại ngày mua:

 • Nếu là TSCĐHH: phải chắc chắn đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho bên mua. Và giá trị hợp lý của nó có thể xác định được một cách tin cậy.
 • Nếu là nợ phải trả có thể xác định được: phải chắc chắn rằng doanh nghiệp phải chi trả từ các nguồn lực của mình để thanh toán nghĩa vụ hiện tại. Và giá trị hợp lý của nó có thể xác định được một cách tin cậy.
 • Nếu là TSCĐVH & nợ tiềm tàng: giá trị hợp lý của nó có thể xác định được một cách tin cậy.

Áp dụng vào tình huống:

Theo thông tin từ đề bài, giá trị hợp lý của tài sản thuần ghi nhận là 1.000 triệu.

Bước 4 – Xác định lợi thế thương mại

Kiến thức cần biết:

(1) Lợi thế thương mại là gì?

Lợi thế thương mại là những lợi ích kinh tế trong tương lai phát sinh từ các tài sản không xác định được và không ghi nhận được một cách riêng biệt tại thời điểm hợp nhất kinh doanh.

(2) Cách xác định lợi thế thương mại

TH1. Hợp nhất kinh doanh được thực hiện qua 1 lần giao dịch: Giá phí hợp nhất – Phần sở hữu của bên mua trong giá trị hợp lý của tài sản thuần.

TH2. Hợp nhất kinh doanh được thực hiện qua nhiều lần giao dịch: (Giá phí của lần mua dẫn đến đạt quyền kiểm soát + Giá phí các lần mua trước đã được đánh giá theo FV tại ngày mua) – Phần sở hữu của bên mua trong giá trị hợp lý của tài sản thuần tại ngày đạt quyền kiểm soát.

Sau khi đạt được quyền kiểm soát nêu công ty mẹ mua thêm thì không xác định lại lợi thế thương mại. Chênh lệch giữa giá phí mua thêm với phần sở hữu thêm trong giá trị ghi sổ của tài sản thuần được ghi nhận vào LNSTCPP.

(3) Ghi nhận và xử lý lợi thế thương mại

Lợi thế thương mại được ghi nhận:

 • Trên BCTC riêng (Nếu HNKD không hình thành Cty mẹ – con)
 • Trên BCTC hợp nhất (Nếu hình thành Cty mẹ – con)

Nguyên tắc:

 • Ghi ngay vào chi phí SXKD (nếu giá trị nhỏ). Hoặc phải được phân bổ dần một cách có hệ thống trong suốt thời gian sử dụng hữu ích ước tính (nếu giá trị lớn) nhưng tối đa không quá 10 năm.
 • Phương pháp phân bổ phải thực hiện dần đều qua các năm. Định kì, công ty mẹ phải đánh giá tổn thất lợi thế thương mại. Nếu số tổn thất > số phân bổ đều thì phân bổ theo số tổn thất vào chi phí quản lý.
 • Khi Giá phí hợp nhất < Phần sở hữu của bên mua trong giá trị hợp lý của tài sản thuần (mua rẻ): phần lãi này sẽ được ghi nhận vào báo cáo HĐSXKD (Tài khoản 711) chứ không phân bổ dần như lợi thế thương mại. Các bạn hình dung như này: Bạn đi mua hàng. Sản phẩm có giá trị hợp lý là 10 triệu. Nhưng bạn phải bỏ ra 12 triệu để mua. Thì khi đó, chênh lệch 2 triệu này là lợi thế thương mại bạn phải ghi nhận. Còn khi bạn bỏ ra 10 triệu để mua sản phẩm có giá trị hợp lý là 12 triệu. Nghĩa là bạn đang mua được hàng với giá rẻ. Và bạn phải ghi nhận ngay 2 triệu tiền lãi do mua rẻ này vào TK 711.

Áp dụng vào tình huống:

Từ Bước 2: Tổng giá phí hợp nhất kinh doanh tại ngày đạt quyền kiểm soát: 1.450 triệu

Từ Bước 3: Phần sở hữu của A  trong giá trị hợp lý của tài sản thuần tại 1/1/20X1: 1.000 triệu * 80% = 800 triệu

Lợi thế thương mại = 1.450 triệu – 800 triệu = 650 triệu

Phần lợi thế thương mại này có giá trị lớn nên sẽ được ghi nhận vào TK 242 & phân bổ dần vào chi phí.

Bước 5 – Xác định lợi ích của cổ đông không kiểm soát (NCI) tại ngày hợp nhất

Kiến thức cần biết :

Phần này mình đã giải thích tại Dạng bài hợp nhất môn kế toán. Các bạn tham khảo nhé.

NCI: Là một phần của kết quả hoạt động thuần và giá trị tài sản thuần của một công ty con được xác định tương ứng cho các phần lợi ích không phải do công ty mẹ sở hữu một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con.

NCI = Tỷ lệ sở hữu của NCI x (Tổng FV của tài sản – Tổng FV của nợ phải trả) = Tỷ lệ sở hữu của NCI x FV của tài sản thuần

Áp dụng vào tình huống:

Từ Bước 3: phần sở hữu của NCI trong giá trị hợp lý của tài sản thuần tại 1/1/20X1: 1.000 triệu * 20% = 200 triệu

Theo quy định thì phần NCI sẽ được thể hiện riêng biệt thành 1 chỉ tiêu trên cả BCDKT và BCKQKD. Ở phần sau của chủ đề này chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu cách hạch toán.

Vậy là xong bài đầu tiên của chủ đề về BCTC Hợp nhất. Sau bài viết này, chúng ta đã học được cách xác định các thông tin liên quan của giao dịch hợp nhất kinh doanh bao gồm:

 • Giá phí hợp nhất kinh doanh (Giá trị bên mua phải bỏ ra)
 • Giá trị hợp lý của tài sản thuần (Giá trị hợp lý của bên bị mua)
 • Lợi thế thương mại
 • Lợi ích của cổ đông thiểu số (NCI)

Trong bài tiếp theo của chủ đề này, mình sẽ giải thích cách sử dụng các thông tin này khi lập BCTC Hợp nhất. Các bạn theo dõi nhé!

PS: Ad đang làm Videos về các nội dung thuộc chủ đề Hợp nhất báo cáo tài chính này. Mục đích là để cố gắng giải thích được cặn kẽ theo trình tự hợp lý hơn. Các bạn có thể theo dõi ở đây nhé:

Published inKế toán

45 Comments

 1. thdung thdung

  Ad ơi, giải thích giùm mình đoạn bên dưới (mình chưa hiểu là tại sao lại cộng 2 khoản này với nhau), hiện đề bài cũng đang để là “Giá thị trường cổ phiếu của công ty B mua ngày 1/1/N”, ko biết có nhầm lẫn gì ko

  “Tại ngày 1/1/20X1:

  Giá mua 40% cổ phần của B tại ngày 1/1/20X1: 750 triệu

  Giá hợp lý của khoản đầu tư ban đầu tại 1/1/20X1: 700 triệu

  Tổng giá phí hợp nhất kinh doanh: 1.450 triệu”

  • Admin Admin

   Hi Dung ơi: Phần tình huống t ghi hơi lộn năm N với năm X0 chút thôi: “Giá thị trường cổ phiếu của công ty B mua ngày 1/1/20X0″.Vì A mua B theo 2 đợt: Đợt 1 (mua năm 1/1/X0) và Đợt 2 (mua 1/1/X1). 700 triệu là giá trị của khoản đầu tư Đợt 1(1/1/X0) được định giá lại theo giá thị trường tại 1/1/X1. Phải cộng giá trị hợp lý tại 1/1/X1 của cả 2 đợt đầu tư thì mới tính ra được tổng giá phí hợp nhất kinh doanh & lợi thế thuơng mại. Bạn xem công thức t ghi đó: Trường hợp Hợp nhất kinh doanh được thực hiện qua nhiều lần giao dịch: Lợi thế thương mại = (Giá phí của lần mua dẫn đến đạt quyền kiểm soát + Giá phí các lần mua trước đã được đánh giá theo FV tại ngày mua) – Phần sở hữu của bên mua trong giá trị hợp lý của tài sản thuần tại ngày đạt quyền kiểm soát

 2. thdung thdung

  Mình hiểu rồi, cảm ơn bạn nhiều nha 😀

 3. Dinh Dinh

  Hi ad, cho mình hỏi ở VD9 , chương IV phương pháp hợp nhất BCTC (tài liệu BTC năm 2018), tại sao lại tính ra được giá trị hợp lý tài sản thuần của công ty con tại ngày mua là 150 tỷ? Đề bài : công ty mẹ mua 1 công ty con qua 3 lần mua :1/1/20X1,1/1/20X2,1/1/20X3 với số liệu tương ứng như sau : số lượng cổ phiếu mua: 1.000.000, 1.500.000,3.000.000;giá phí: 15 tỷ, 40 tỷ, 75 tỷ;số dư LNSTCPP:20tỷ,30 tỷ,50tỷ.Biết rằng cty con có 10 tr cổ phiếu..Tại 1/1/20X3, giá trị thị trường của cổ phiếu công ty con là 25k/cổ phiếu.Cảm ơn ad !

  • Admin Admin

   Hi Phuong, trong tình huống này: Giá trị hợp lý TS thuần của công ty con = Số dư TK411 + Số dư TK421 tại 1.1.20X3
   Số dư TK411 = 10 triệu cổ phiếu * 10.000đ = 100 tỷ
   SỐ dư TK421 = 50 tỷ
   Tổng GTHL TS thuần = 150 tỷ
   Thân.

   • Dinh Dinh

    Hi ad, mình vẫn chưa rõ về cách tính số dư Tk411:giá thị trường của cổ phiếu đề bài cho là 25k, không phải 10k,ad xem lại giúp mình nhé,tks ad.

    • Admin Admin

     Hi bạn, GTHL của tài sản thuần của công ty con sẽ tính theo giá trị ghi sổ của TK 411 & 421. Do vậy, sử dụng mệnh giá cổ phiếu chứ không phải giá trị thị trường nhé.

     • Dinh Dinh

      Nhưng đề bài không cho dữ liệu mệnh giá cổ phiếu 10k, ad tính toán số này như thế nào vậy, tks ad.

      • Admin Admin

       Hi bạn, mệnh giá cổ phiếu 10k thông thường là mặc định mọi trường hợp bạn ah – trừ khi đề bài quy định khác.

      • Dinh Dinh

       Cảm ơn ad, thì ra là vậy.Năm vừa rồi mình ko thì môn kế toán nên ko rõ là có dạng bài hợp nhất BCTC ko, nếu ad có đề thi thì thông tin giúp mình nhé.Mình ôn từ đầu đến giờ thấy đây là phần khó hiểu nhất, mất mấy buổi tối đọc tài liệu mà vẫn chưa hiểu được, may quá đọc bài của ad viết cô đọng và dễ hiểu hơn nhiều.

      • Cho e hỏi là nếu như sáp nhập A với B, chỉ có A tồn tại, tính Lợi thế TM âm. Ghi nhận trên sổ A vào tk711. Mình có kết chuyển sang 911 rồi tính thuế TNDN k ạ? Hay là mình điều chỉnh 711 đó vào thẳng LNST CPP ạ?

      • Admin Admin

       Hi Thảo, em nói chưa rõ ý lắm. Ý em là có tính thuế TNDN với phần lãi mua rẻ (lợi thế TM âm) không? Câu trả lời là không em nhé. Thuế thực tế sẽ được tính theo BCTC riêng của từng công ty, tức là nghĩa vụ thuế của từng công ty sẽ được xác định dựa trên BCTC/báo cáo thuế của chính nó. Chúng ta không tính thuế cho cả tập đoàn dựa trên BCTC hợp nhất.
       Chính vì vậy nên mới phát sinh chênh lệch thuế TNDN hoãn lại từ các giao dịch liên quan đến hợp nhất. Vì cơ sở thuế tính theo BCTC riêng của từng công ty, còn cơ sở kế toán thì dựa trên BCTC hợp nhất.

     • Linh Linh

      hi Ad, phần này mình chưa hiểu. GTHL của tài sản thuần của công ty con theo mình đọc là tính theo giá trị hợp lý tại ngày mua. tại sao trong trường hợp này lại tính theo giá trị ghi sổ vậy.
      Mình cảm ơn Ad

      • Admin Admin

       Bạn ơi chỗ nào tính là giá trị ghi sổ nhỉ? Ở Bước 3 – Ad đang để là giá trị hợp lý của tài sản thuần là 1.000tr mà

   • Quyết Thắng Quyết Thắng

    Cảm ơn bài viết của ad, rất hữu ích.Nhân tiện Ad có thể cho mình xin tài liệu của BTC năm 2018 về phương pháp hợp nhất BCTC mà a/c Dinh đề cập ở trên được không?

 4. La Kim Phượng La Kim Phượng

  Gửi Ad,
  Ad có thể giải thích rõ hơn và cho ví dụ về mục cuối trong phần nguyên tắc xác định và xử lý lợi thế thương mại “Khi giá phí hợp nhất > Phần sở hữu của bên mua trong giá trị hợp lý của tài sản thuần (mua rẻ): ghi nhận vào BCHĐSXKD (Tài khoản 711)”?
  Có phải là khoản tiền 650 triệu đồng được phân bổ vào tài khoản 711?
  Cám ơn Ad! 🙂
  Kim Phượng

  • Admin Admin

   Hi phượng, ad có bị nhầm chút. Phải là giá phí hợp nhất < Phần sở hữu... mới đúng. Ad đã cập nhật lại và giải thích chi tiết thêm trong bài viết. Bạn xem nhé. Nếu vẫn không hiểu thì phản hồi lại để ad xem có cách giải thích nào dễ hiểu hơn nữa không. Thân,

 5. La Kim Phượng La Kim Phượng

  Mình vừa mới đọc được phản hồi từ Ad trên Web do email không nhận được. Cám ơn Ad nhiều.
  Có cách nào liên lạc với Ad trực tiếp được không?

  • Admin Admin

   Hi bạn, hiện tại ad vẫn nhận email bình thường từ mọi người (Admin@tuonthi.com). Nếu bạn không gửi được email đến địa chỉ này thì bạn thử địa chỉ cpa.tuonthi@gmail.com nhé.

   Thân,
   Admin

   • Chuối Chuối

    Add ơi.cho Chuối hỏi ngu 1 xíu hé.mình nhìn thấy hướng dẫn lập bctc hợp nhất phần bảng cđkt chỉ hướng dẫn các bút toán ảnh hưởng khoản mục trong vốn chủ sở hữu hông à, không hướng dẫn loại trừ khoản mục tiền tương đương tiền vậy ad (chi cổ tức trong tập đoàn ý…). Mà bên bclctt thì hướng dẫn loại trừ.Zị là sao Ad ơi…khó hiểu quá

    • Admin Admin

     Hi bạn, trong các bài hướng dẫn lập BCTC hợp nhất, Ad làm để phục vụ cho kỳ thi CPA. Đề thi chỉ hỏi các tình huống về BS và PL. Do đó, Ad sẽ chỉ đề cập đến các bút toán đìêu chỉnh ảnh hưởng đến 2 báo cáo này.

 6. La Kim Phượng La Kim Phượng

  Ok, thanks Ad!

  Regards,

  La Kim Phuong

 7. Nguyen Thi Nguyet Nguyen Thi Nguyet

  Ad cho mình hỏi chút, phần đề bai ghi giá thị trường cổ phiếu của công ty B mua ngày 1/1/X0 là 700tr=> Giá hợp lý của khoản đầu tư ban đầu là 700tr. Mình không tính gì phần TSCĐ đem góp hay sao vậy ad?

 8. Lưu Hoàng Nhật Lưu Hoàng Nhật

  Ad trình bày rất dễ hiểu. Tks Ad!

  • Admin Admin

   Hi cảm ơn đã ủng hộ. 🙂

 9. Quỳnh Quỳnh

  Ad ơi, mình có một thắc mắc thế này, mong ad hỗ trợ:
  Trong phần đề bài:
  Tại ngày 01/01/20X1, giá trị hợp lý tài sản thuần của B là 1.000 triệu. tài sản thuần theo giá ghi sổ là 800 triệu. Trong đó vốn cổ phần là 200 triệu $ LNSTCPP là 600 triệu.
  Khi thực hiện bước 4: Xác định Lợi thế thương mại. Ad xác định phần sở hữu của A trong giá trị hợp lý của tài sản thuần tại ngày 01/01/20X1 = 1.000 triệu * 80% = 800 triệu.
  Vậy nội dung : “tài sản thuần theo giá ghi sổ là 800 triệu” có ý nghĩa gì khi giải bài tập này tại bước 4 này.
  trân trọng.

  • Admin Admin

   Hi Quỳnh,

   Ad bị bỏ sót mất comment của bạn mà không phát hiện ra nên giờ trả lời bù. Không biết bạn có còn thắc mắc không. 😀
   Tại bước 4 này thì không cần sử dụng đến thông tin Giá trị ghi sổ của tài sản thuần bạn nhé.
   Lợi thế thương mại = Giá phí hợp nhất kinh doanh – Giá trị hợp lý của tài sản thuần mà.
   Thông tin về giá trị ghi sổ của tài sản thuần sẽ được sử dụng tới ở yêu cầu 2. Khi đi xác định các bút toán điều chỉnh cho hợp nhất. Ad sử dụng cùng 1 đề bài để minh hoạ cho nhiều yêu cầu mà. Bạn xem ở đây nha: https://tuonthi.com/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat/

 10. Mạnh Tiến Mạnh Tiến

  Ad ơi, cho mình hỏi phần giá phí hợp nhất kinh doanh sao mình chỉ tính phần mua cổ phiếu qua 2 đợt (Tổng là 1450tr), còn góp vốn bằng TSCĐ (330tr) mình không tính sao ad????

  • Admin Admin

   Hi bạn, giá trị TSCĐ 330 là góp vốn lần 1. Đã được tính vào giá trị cổ phần hay giá trị góp vốn lần 1 (640tr).
   Tại đợt 2, giá trị cổ phẩn mua đợt 1 (640tr) được đánh giá lại theo giá thị trường là 700 tr. Như vậy, ta phải sử dụng 700tr này để + 750tr (đợt 2) để tính ra tổng giá phí hợp nhất kinh doanh.

   • Mạnh Tiến Mạnh Tiến

    À cám ơn ad, nhưng mình có ý như thế này. Nếu đề bài sửa lại là “Giá trị vốn góp mà công ty B mua tại ngày 1/1/X0 được đánh giá lại là 700tr” nếu như vậy sẽ đúng hơn phải không Ad???

    • Admin Admin

     Hi Tiến, không cần phải sửa như vậy bạn ah. Vì bản chất toàn bộ tài sản B sử dụng để góp vốn tại ngày 1.1.20X0 thì nó tương đương với % giá trị cổ phiếu mà B mua. Giá trị tài sản đó chỉ được sử dụng để đo lường giá trị cổ phần tại ngày mua cổ phần. Còn sau đó, giá trị cổ phần sẽ được xác định theo giá thị trường chứ. Giống như bạn dùng 1 cái xe máy xịn để đổi 1 cái ô tô. Thì tại ngày mua giá trị ô tô được xác định = giá trị xe máy. Nhưng sau đó ô tô phải được xác định theo giá trị trường. Chứ không phụ thuộc vào giá xe máy nữa.

     • Mạnh Tiến Mạnh Tiến

      Em cám ơn ad nhiều nha!

 11. Linhda Linhda

  Ad cho mình hỏi : Lợi thế thương mại = Giá trị HNKD – (%sở hữu) * giá trị tài sản thuần theo giá hợp lý. Nhờ Ad giải thích giùm 80% giúp mình với ạ. Mình chưa nắm phần này lắm. Cảm ơn Ad

  • Admin Admin

   Hi Linh, trong ví dụ thì tại 20X0 mua 40% sau đó 20X1 mua thêm 40% nên tổng là 80% tại ngày đạt quyền kiểm soát. Đấy có đúng cái bạn hỏi không? Lần sau Linh hỏi chỗ nào thì nói cụ thể ở ví dụ nào, hoặc nói rõ tình huống hỏi để Ad biết mà trả lời cho chính xác nhé. Cũng để tiết kiệm thời gian cho Ad nữa. Thanks bạn. 🙂

 12. DUC DUC

  Cho em hỏi FV ở đây là Future Value of Money không ạ?

  • Admin Admin

   Hi em, FV trong các bài hợp nhất = Fair Value = Giá trị hợp lý em nhé. Nếu trong các bài của môn tài chính thì FV = Future Value và PV = Present value.

 13. Hung Tran Hung Tran

  Hi ad,
  Cho mình hỏi chỗ định khoản BĐSĐT có ghi (500-300)*80% loại trừ các khoản đầu tư vào Công ty con tại ngày hợp nhất thì giá trị 500 mình lấy ở đâu ạ?
  Tks ad,

  • Admin Admin

   Hi Hung,

   Bạn comment nhầm vào bài 1 làm Ad tìm mãi không ra. Chỗ định khoản bạn hỏi là thuộc bài này đúng không: https://tuonthi.com/bao-cao-tai-chinh-hop-nhat/

   Trong tình huống đề bài có thông tin phần chênh lệch giữa giá trị hợp lý và gía trị ghi sổ của tài sản của công ty con là do bất động sản đầu tư có giá trị hợp lý là 500 trong khi giá tị ghi sổ là 300 đó bạn.

 14. Tuấn Tuấn

  Cho mình hỏi phần này: Lợi thế thương mại sẽ được ghi nhận: trên BCTC riêng nếu HNKD ko hình thành quan hệ mẹ-con. Ghi nhận như thế nào ạ? Mình tưởng trong mọi trường hợp, thì trên BCTC riêng, đều ghi nhận các khoản đầu tư theo nguyên tắc giá gốc? Ví dụ mình có 1 khoản đầu tư vào công ty liên kết, thì giá trị khoản đầu tư này ghi nhận trên BCTC riêng của mình là toàn bộ số tiền mình bỏ ra, chứ Lợi thế thương mại thì ghi nhận ntn ạ? Mình ko hiểu. Cảm ơn ad ạ.

  • Admin Admin

   Hi Tuấn

   Ad chưa gặp trường hợp này trong thực tế nhé. Tuy nhiên về quy định:

   Trong chuẩn mưc 11 có quy định về: Hợp nhất kinh doanh có thể liên quan đến việc mua tài sản thuần, bao gồm cả lợi thế thương mại (nếu có) của một doanh nghiệp khác mà không phải là việc mua cổ phần ở doanh nghiệp đó. Hợp nhất kinh doanh theo hình thức này không dẫn đến quan hệ công ty mẹ – công ty con.

   Khi đó, chênh lệch giữa Giá trị hợp lý và Giá trị thuần của tài sản sẽ được ghi nhận vào TK242 trên BCTC của công ty đi mua để phân bổ dần (Xem thông tư 200)

   Như vậy Ad hiểu là trường hợp không hình thành quan hệ mẹ – con này nó sẽ khác với khoản đầu tư vào công ty liên kết đó. Vì công ty liên kết thì phải có quyền kiểm soát. Trong khi vụ này thì chỉ là mua tài sản thuần, không dính dáng đến cổ phần hay quyền kiểm soát nên không được coi là công ty liên kết.

 15. Vũ

  Theo thông tin từ đề bài: giá trị hợp lý của tài sản thuần ghi nhận là 1.000 triệu. Chỗ này làm sao tính ra là 1.000 triệu nhỉ, bạn giải thích giúp mình với.

  • Admin Admin

   Thông tin đề bài cho sẵn là 1.000 triệu mà bạn. Trong thực tế thì chúng ta phải tự tính ra số này từ BCTC. Nhưng trong bài viết này thì Ad để sẵn thông tin đỡ mất công tính toán thủ công.

 16. Van Van

  Ad cho e hỏi nếu ngày mua là ngày 31/12/n và họ yêu cầu lập bút toán điều chỉnh tại ngày 31/12/n và ngày 31/12/n+1 thì làm như thế nào ạ??

  • Admin Admin

   Em ơi em cụ thể tình huống cho Ad dễ giải thích được không?

Comments are closed.