Mọi người ơi, ad muốn giới thiệu website & kênh Youtube đến các bạn đang tự học CPA & ACCA mà lại không rành về marketing. Ad nhờ mọi người giới thiệu cho bạn bè nếu phù hợp nhé. Cảm ơn rất nhiều!

KẾ TOÁN – DẠNG BÀI TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM – P1

Đây là bài viết thứ 2 trong tổng số 14 bài viết của Series các dạng bài tập của Đề thi CPA Môn Kế toán.

Như đã nói ở bài Tổng hợp dạng bài tập ôn thi CPA – Môn kế toán, dạng bài Tính giá thành rất hay xuất hiện ở đề thi các năm 2014 trở về trước. Năm 2015-2016 đều không có. Khả năng sẽ tái xuất ở đề thi năm nay rất cao, nên mình sẽ viết về dạng bài này đầu tiên. 😀

Một số các tình huống/phương pháp tính giá có thể gặp là:

(1) Phương pháp phân bước có tính giá thành NTP (còn gọi là PP kết chuyển chi phí tuần tự)

(2) Phương pháp phân bước không tính giá thành NTP (còn gọi là PP kết chuyển chi phí song song)

(3) Phương pháp lập Báo cáo sản xuất

(4) Phương pháp hệ số

(5) Phương pháp tỷ lệ

(6) Phương pháp cơ bản (tính trực tiếp)

Thông thường thì đề bài sẽ đưa ra dữ kiện về sản phẩm (sản xuất 1 – 2 sản phẩm, qua 1 – 2 công đoạn). Sau đó chỉ rõ phương pháp tính giá chúng ta phải áp dụng. Cho nên, việc đầu tiên chúng ta cần làm là đọc câu hỏi để xác định phương pháp tính giá đề bài yêu cầu. Việc thứ 2 là làm theo bước hướng dẫn ở bài viết này để hoàn thành thật tốt bài thi. 😀

(1)  Phương pháp phân bước có tính giá thành NTP (còn gọi là PP kết chuyển chi phí tuần tự)

Đề bài thường cung cấp thông tin về doanh nghiệp sản xuất 1 loại sản phẩm. Sản xuất gồm 2 giai đoạn tại 2 phân xưởng sản xuất tương ứng.

Phương pháp này gồm 4 bước tính toán cơ bản:

 • Bước 1: Đánh giá sản phẩm dở dang của NTP ở phân xưởng 1 (giai đoạn 1)
 • Bước 2: Tính trị giá NTP của phân xưởng 1 (giai đoạn 1)
 • Bước 3: Đánh giá sản phẩm dở dang của NTP ở phân xưởng 2 (giai đoạn 2)
 • Bước 4: Tính trị giá thành phẩm hoàn thành tại phân xưởng 2 (giai đoạn 2)

Trường hợp có sản phẩm hỏng thì chúng ta cần bổ sung Bước tính giá trị sản phẩm hỏng cho từng giai đoạn

Để hiểu cụ thể về cách làm, chúng ta xem ví dụ dưới đây:

Ví dụ – Giải Câu 5 – Đề Lẻ – Năm 2014

Đề bài các bạn xem trong Đề thi tương ứng. Bạn nào chưa có đề thi thì download Đề thi CPA – Môn kế toán.

 • Bước 1: Đánh giá sản phẩm dở dang của NTP ở phân xưởng 1 (giai đoạn 1)

Chi phí NVLTT:  (Trị giá NVL đầu kỳ + NVL phát sinh trong kỳ) * Số lượng NTP dở dang cuối kỳ tại PX1/ (Số lượng NTP hoàn thành trong kỳ + Số lượng NTP dở dang cuối kỳ tại PX1)

=> Chi phí NVLTT = 2.550.000* 500/(8.000 + 500) = 150.000

Chi phí NCTT: (Trị giá NCTT đầu kỳ + NCTT phát sinh trong kỳ) * Số lượng NTP dở dang cuối kỳ tại PX1 * % Mức độ hoàn thành/ (Số lượng NTP hoàn thành trong kỳ + Số lượng NTP dở dang cuối kỳ tại PX1 * % Mức độ hoàn thành)

=> Chi phí NCTT = 960.000 * 500* 60%/ (8.000 + 500*60%) = 34.699

Chi phí SXC: (Trị giá CP SXC đầu kỳ + CP SXC phát sinh trong kỳ) * Số lượng NTP dở dang cuối kỳ tại PX1 * % Mức độ hoàn thành/ (Số lượng NTP hoàn thành trong kỳ + Số lượng NTP dở dang cuối kỳ tại PX1 * % Mức độ hoàn thành)

=> Chi phí SXC = 720.000 * 500* 60%/ (8.000 + 500*60%) = 26.024

  • Bước 2. Tính giá thành NTP của PX1

Bảng tính giá thành nửa thành phẩm phân xưởng 1 (Sản lượng: 8.000)

Khoản mục chi phíCPDD đầu kỳCPDD trong kỳCPDD cuối kỳTổng CPSXGiá thành SP
CP VLTT2,550,000150,0002,400,000300
CP NCTT960,00034,699925,301116
CP SXC720,00026,024693,97687
Tổng cộng4,230,000210,7234,019,277503
 • Bước 3. Đánh giá sản phẩm dở dang của NTP ở PX2

Chi phí NVLTT: CP NVLTT đơn vị của PX1 * Số lượng NTP dở dang cuối kỳ tại PX2/(Số lượng NTP hoàn thành trong kỳ + Số lượng NTP dở dang cuối kỳ tại PX2) => Chi phí NVL trực tiếp = 2.400.000 * 1.000/(7.000+1.000) =300.000

Chi phí NCTT: CP NCTT đơn vị của PX1 * Số lượng NTP dở dang cuối kỳ tại PX2 + [(CP NCTT đầu kỳ + NCTT Phát sinh trong kỳ) * Số lượng NTP dở dang cuối kỳ tại PX2 * % Mức độ hoàn thành/ (Số lượng NTP hoàn thành trong kỳ + Số lượng NTP dở dang cuối kỳ tại PX2 * % Mức độ hoàn thành)]

=> NCTT = 116 * 1.000 + [1.680.000 * 1.000 *80%/(7,000+1000*80%)] = 288.308

Chi phí SXC: CP SXC đơn vị của PX1 * Số lượng NTP dở dang cuối kỳ tại PX2 + [(Trị giá NCTT đầu kỳ + NCTT Phát sinh trong kỳ) * Số lượng NTP dở dang cuối kỳ tại PX2 * % Mức độ hoàn thành/ (Số lượng NTP hoàn thành trong kỳ + Số lượng NTP dở dang cuối kỳ tại PX2 * % Mức độ hoàn thành)]

=> Chi phí SXC = 87 * 1.000 + 1.120.000 * 1.000 * 80%/(7.000 + 1.000 * 80%)] = 201.872

 • Bước 4. Tính giá thành thành phẩm hoàn thành (PX2)

Bảng tính giá thành thành phẩm Y (Sản lượng: 7.000)

Khoản mục chi phíCPDD đầu kỳCPDD trong kỳCPDD cuối kỳTổng CPSXGiá thành SP
GĐ/PX 1GĐ/PX 2
CP VLTT2,400,000300,0002,100,000300
CP NCTT925,3011,680,000288,3082,316,993331
CP SXC693,9761,120,000201,8721,612,104230
Tổng cộng4,019,2772,800,000790,1806,029,097861

(2) Phương pháp phân bước không tính giá thành NTP (còn gọi là PP kết chuyển chi phí song song)

 • Bước 1. Xác định giá trị chi phí giai đoạn 1 trong giá thành sản phẩm:
 • Bước 2. Xác định giá trị chi phí giai đoạn 2 trong giá thành sản phẩm
 • Bước 3. Xác định giá trị thành phẩm

Trường hợp có sản phẩm hỏng thì chúng ta cần bổ sung Bước tính giá trị sản phẩm hỏng cho từng giai đoạn

Để hiểu cụ thể về cách làm, chúng ta xem ví dụ dưới đây:

Ví dụ – Giải Câu 5 – Đề Chẵn – Năm 2014

Đề bài các bạn xem trong Đề thi tương ứng. Bạn nào chưa có đề thi thì download Đề thi CPA các năm – Môn Kế toán.

Bước 1. Xác định giá trị chi phí giai đoạn 1 trong giá thành sản phẩm

Chi phí nguyên vật liệu: (CP NVL đầu kỳ + CP NVL tăng lên trong giai đoạn 1) * Số lượng SP hoàn thành của giai đoạn 2/(Số lượng SP hoàn thành của giai đoạn 1 +Số lượng SPDD của giai đoạn 1)

=> Chi phí NVL TT = 2.080.000 *1.450/(1.500 + 100) = 1.885.000

Chi phí nhân công:  (CP NCTT đầu kỳ + CP NCTT trong giai đoạn 1) *Số lượng SP hoàn thành giai đoạn 2 / (Số lượng SP hoàn thành của giai đoạn 1 + Số lượng SPDD của giai đoạn 1 * Mức độ hoàn thành sản phẩm của giai đoạn 1)

=> Chi phí NCTT = 624.000*1.450/(1.500+100 * 60%) = 580.000

Chi phí SXC:  (Chi phí SXC đầu kỳ + Chi phí SXC trong giai đoạn 1) *Số lượng SP hoàn thành giai đoạn 2/(Số lượng SP hoàn thành của giai đoạn 1 + Số lượng SPDD của giai đoạn 1 * Mức độ hoàn thành sản phẩm của giai đoạn 1)

=> Chi phí SXC =702.000*1.450/(1.500+100 * 60%) = 652.500

Bước 2. Xác định giá trị chi phí giai đoạn 2 trong giá thành sản phẩm

Chi phí nhân công:  (CP NCTT đầu kỳ + CP NCTT trong giai đoạn 2) *Số lượng SP hoàn thành giai đoạn 2/(Số lượng SP hoàn thành của giai đoạn 2 + Số lượng SPDD của giai đoạn 2 * Mức độ hoàn thành sản phẩm của giai đoạn 2)

Chi phí NCTT = 735.000 * 1.450/(1.450 + 50 * 40%) = 725.000

Chi phí SXC = 617.400 * 1.450/(1.450 + 50 * 40%) = 609.000

Bước 3. Xác định giá trị thành phẩm

Bảng tính giá thành thành phẩm Z (Sản lượng: 1.450)

Khoản mục chi phíCPSX từng giai đoạn trong giá thành sản phẩmTổng CPSXGiá thành SP
GĐ 1GĐ2
CP VLTT1,885,0001,885,0001,300
CP NCTT580,000725,0001,305,000900
CP SXC652,500609,0001,261,500870
Tổng cộng3,117,5001,334,0004,451,5003,070

Như vậy là xong 2 tình huống với 2 bài tập trong đề thi.  4 tình huống còn lại mình sẽ viết tiếp tại P.2 và P.3 của chuỗi dạng bài tính giá thành này.

Chúc các bạn ôn thi vui vẻ.

Trả lời

error: Content is protected !!